A gyászoló család értesíti a rokonokat, ismerősöket és a város lakosságát, hogy Gyenes Istvánné született: Matóczay Gizella temetése szeptember 22- én pénteken délután 14 órakor lesz a Verpeléti temetői ravatalozóból.

ÓVODAI BEIRATKOZÁS

a 2023/2024-es nevelési évre

 

Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy a 2023/2024-es nevelési évre, Verpelét Város Önkormányzata által fenntartott óvodában a beiratkozás időpontja:

2023. április 24. (hétfő), április 25. (kedd) és április 26. (szerda)

8.00-12.00 óra.

A beiratkozás helyszíne: Verpeléti Gyöngyszem Óvoda és Gyöngyikék Bölcsőde

                                                       3351 Verpelét, Petőfi út 17.  

Ezeken a napokon kell beíratni azokat a gyermekeket, akik 2023. augusztus 31-ig betöltik legalább a 3. életévüket és óvodai jogviszonnyal még nem rendelkeznek.

Az óvodai beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványokat (születési anyakönyvi kivonat, személyi igazolvány), a gyermek lakcímét és TAJ számát igazoló hatósági igazolványt továbbá a szülő személyazonosságát igazoló hatósági igazolványokat.

A felvételről az óvoda vezetője dönt legkésőbb 2023. május 25-ig. Döntésről a szülőt írásban tájékoztatja, az elutasításról határozatot hoz. Az elutasításról szóló határozattal szemben jogorvoslatnak van helye, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 37.§-a alapján.

A szülő az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét fentiek szerinti időpontban köteles beíratni, vagy az óvodalátogatási kötelezettség alól felmentését kérni.

„A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.”

(2011. évi CXC. törvény 8. § (2) bekezdés)

Tájékoztatjuk a szülőket, hogy a fentiek be nem tartása szabálysértésnek minősül.

A szülő – tárgyév április 15. napjáig benyújtott – kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, különös méltánylást érdemlő esetben, újabb kérelem alapján annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek az ötödik életévét betölti a Kormány rendeletében kijelölt szerv (a továbbiakban: felmentést engedélyező szerv) felmentheti a gyermeket az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. Tartós gyógykezelés alatt álló gyermek esetében a kérelem a tárgyév április 15. napja után is benyújtható.

A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermek az óvodai kötelezettségétkülföldön teljesíti köteles erről a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő 15 napon belül írásban értesíteni a hivatalt.A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett, az óvodával jogviszonyban álló gyermek szülője, amennyiben gyermek az óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti, előzetesen köteles értesíteni az óvodavezetőt.

Verpelét, 2023. március 14.

Farkas Sándor s.k.

polgármester

Polgármesteri köszöntő

Tisztelt Látogató! Kedves Érdeklődő!

“Szeretettel köszöntöm Verpelét város honlapján, a bor és nóta falujában!”

Köszönöm, hogy érdeklődik városunk iránt, köszönöm, hogy megtisztel figyelmével. Jó szívvel ajánlom Internetes oldalainkat, amelyeken igyekeztünk bemutatni minden olyan információt, lehetőséget, látnivalót, amelyet fontosnak véltünk tudatni a világgal, benne Önnel is.

Bővebben

Kapcsolat

Polgármesteri Hivatal

3351 Verpelét, Kossuth Lajos út 73.

 

Ügyfélfogadás

Hétfő Nincs ügyfélfogadás
Kedd 7.30-12.00 és 12.30-16.00
Szerda Nincs ügyfélfogadás
Csütörtök 7.30-12.00 és 12.30-16.00
Péntek 7.30-13.30

 

Telefonszámok

Titkárság +36 36 559 300
Polgármester +36 36 559 302
Jegyző +36 36 559 301
Gyermekjóléti
szolgálat
+36 36 559 304
Alapellátási Központ
(idősek otthona)
+36 36 359 129

 

Közérdekű telefonszámok

Mentők 104
Tűzoltók 105
Rendőrség 107

 

Polgári Védelem – Körzeti megbízottak

Vancsó Zoltán r. zls. (20) 776 8085
Bóka László r. ftörm. (20) 534 1343

 

AGRIA Ügyelet

tel: 06-36-314-104

Keresés

©2023 Verpelét Város

Keresés